Współpraca

Współpraca

Realizujemy projekty współfinansowane przez Unię Europejską przy współpracy z instytucjami:Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości (MCP)Współpracujemy z wieloma jednostkami naukowymi: Akademią Górniczo - Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH), Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMIM), Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki (PK), Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej (UP) oraz innymi podmiotami badawczymi:Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB) w Gliwicach, Krakowskim Instytutem Technologicznym należącym do Sieci Badawczej Łukasiewicz w Gliwicach i Krakowie Instytutem TechnologiWspółpraca ta wyzwala synergiczny efekt wzrostu, będący wynikiem połączenia potencjału kilku czynników. Są nimi: wsparcie badań i rozwoju współfinansowanego przez UE, wiedza i aparatura badawcza jednostek naukowych, rozwiązania technologiczne, w tym dostęp do maszyn i urządzeń oferowanych przez instytuty technologiczne oraz wdrażanie i komercjalizacja nowych rozwiązań przez przedsiębiorstwa.

Technologia i reaktywne komponenty do wytwarzania in situ w odlewach stref kompozytowych wzmacnianych węglikiem wolframu

Projekt dofinansowany ze środków RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw. Innerco Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Technologia i reaktywne komponenty do wytwarzania in situ w odlewach stref kompozytowych wzmacnianych węglikiem wolframu” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw. Celem projektu jest wzrost innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez opracowanie nowoczesnych komponentów chemicznych (reaktywnych wyprasek) do wytwarzania odlewów lokalnie wzmacnianych strefami kompozytowymi, które są z kolei wzmacniane cząstkami węglika wolframu, cechujących się nowością pod względem jakościowym i funkcjonalnym w porównaniu do alternatywnych rozwiązań dostępnych na rynku krajowym oraz światowym. 

Realizacja przedmiotowego projektu oraz osiągnięcie jego zakładanego celu przyniesie następujące korzyści dla firmy Innerco:

- dywersyfikacja oferty produktowej i poszerzenie obecnego rynku zbytu, - zwiększenie potencjału sprzedaży,

- możliwość ekspansji międzynarodowej, szczególnie w obszarze zachodnich rynków Unii Europejskiej,

- stworzenie wizerunku innowacyjnego podmiotu, tworzącego nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby rynku,

- wzrost przychodów Firmy z tytułu sprzedaży nowych produktów.

Okres realizacji projektu: 01.03.2019 – 30.06.2023. Całkowita wartość projektu: 14 295 070,70zł Dofinansowanie projektu z UE: 8 239 275,00 zł

Opracowanie technologii produkcji odlewów z ultra-odpornymi na zużycie ścierne strefami kompozytowymi typu TiC/stopy Fe

Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie: Projekty aplikacyjne Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Projekt polega na opracowaniu technologii INNER-2D wytwarzania odlewów ze strefami kompozytowymi typu TiC/stop Fe ultra-odpornych na zużycie

ścierne. Dzięki opracowanej technologii możliwe będzie jej wdrożenie na zasadach licencji w co najmniej jednej odlewni polskiej oraz oferowanie i sprzedaż jej produktów na rynku globalnym przez firmę EUROCAST. W przedsiębiorstwie INNERCO wdrożona zostanie technologia wytwarzania systemów do produkcji odlewów ze strefami kompozytowymi.